Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Citrónová tráva

118.80 €/ 10l142.56 € s DPH
Počet ks
Kategórie produktu:
Parná sauna
Saunové arómy

Výstražné slovo NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

horľavé látky
GHS02 - horľavé látky
dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
látky nebezpečné pre životné prostredie
GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie

Bezpečnostné upozornenia

  • P101+102+280+501 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. Zneškodnite obsah/nádobu do...