Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

1-Oktanol
p.a. / G.R.

1-Oktanol
71.90 €/ 2,5l86.28 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-02897
Sumárny vzorec
C8H18O
CAS číslo
111-87-5
EINECS číslo
203-917-6
TYP / Kvalita
p.a. / G.R.
Hlavná zložka
min. 99,5%
Anglický názov
1-octanol
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H315 - Dráždi kožu.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.