Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

4-Aminoantipyrín
čistý / pure

4-Aminoantipyrín
33.00 €/ 50g39.60 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L03955-50G
Sumárny vzorec
C11H13N3O
CAS číslo
83-07-8
EINECS číslo
201-452-3
TYP / Kvalita
čistý / pure
Hlavná zložka
min. 98%
Anglický názov
4-Aminoantipyrine
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
  • H315 - Dráždi kožu.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Bezpečnostné upozornenia

  • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.