Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

4-Aminoantipyrín
p.a.

4-Aminoantipyrín
49.70 €/ 25g59.64 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-02010
Sumárny vzorec
C11H13N3O
CAS číslo
83-07-8
EINECS číslo
201-452-4
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
4-Aminoantipyrine
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
  • H315 - Dráždi kožu.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Bezpečnostné upozornenia

  • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.