Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

4-Nitroanilín
98%

4-Nitroanilín
92.80 €/ 1kg111.36 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-02136
Sumárny vzorec
NO2C6H4NH2
CAS číslo
100-01-6
EINECS číslo
202-810-1
TYP / Kvalita
98%
Hlavná zložka
min. 98%
Anglický názov
4-Nitroaniline
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

toxické látky
GHS06 - toxické látky
látky nebezpečné pre zdravie
GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie

Výstražné upozornenia

  • H301 - Toxický pri požití.
  • H311 - Jedovatý pri kontakte s pokožkou.
  • H331 - Jedovatý pri vdýchnutí.
  • H373 - Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
  • H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

  • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P301+310 - PO POŽITÍ: okamžite zavolajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
  • P311 - Volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.