Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

4-Nitrofenol
99%

4-Nitrofenol
29.00 €/ 250g34.80 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-00835
Sumárny vzorec
C6H5NO3
CAS číslo
100-02-7
EINECS číslo
202-811-7
TYP / Kvalita
99%
Hlavná zložka
min. 99,5%
Anglický názov
4-Nitrophenol
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
látky nebezpečné pre zdravie
GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie

Výstražné upozornenia

  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
  • H312 - Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
  • H332 - Škodlivý pri vdýchnutí.
  • H373 - Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Bezpečnostné upozornenia

  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.