Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Anilínová modrá sodná soľ (C.I. 42755)
indikátor / indicator

Anilínová modrá sodná soľ (C.I. 42755)
34.00 €/ 10g40.80 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L03526-10g
Sumárny vzorec
C32H25N3Na2O9S3
CAS číslo
28631-66-5
EINECS číslo
249-113-9
TYP / Kvalita
indikátor / indicator
Anglický názov
Aniline blue, Acid Blue 22
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H315 - Dráždi kožu.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Bezpečnostné upozornenia

  • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.