Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Antracén
99%

Antracén
39.00 €/ 25g46.80 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-01795
Sumárny vzorec
C14H10
CAS číslo
120-12-7
EINECS číslo
204-371-1
TYP / Kvalita
99%
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
Anthracene
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
látky nebezpečné pre životné prostredie
GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie

Výstražné upozornenia

  • H315 - Dráždi kožu.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
  • H410 - Vysoko toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

  • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P501 - Zneškodnite obsah/nádobu do...