Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Benzylchlorid
99% stab

Benzylchlorid
22.00 €/ 500g26.40 € s DPH
Počet ks

Produkt je možné predať len firme/živnostníkovi.
Katalógové číslo
L-01395
Sumárny vzorec
C6H5CH2Cl
CAS číslo
100-44-7
EINECS číslo
202-853-6
TYP / Kvalita
99% stab
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
Benzyl chloride
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

horľavé látky
GHS02 - horľavé látky
dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky
látky nebezpečné pre zdravie
GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie

Výstražné upozornenia

 • H226 - Horľavá kvapalina a pary.
 • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.
 • H330 - Pri vdýchnutí môže spôsobiť smrť.
 • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
 • H340 - Môže spôsobiť genetické poškodenie.
 • H350 - Môže vyvolať rakovinu.
 • H373 - Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Bezpečnostné upozornenia

 • P201 - Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
 • P260 - Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P284 - Používajte ochranu dýchacích ciest.
 • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.