Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

beta-Naftol
čistý / pure

beta-Naftol
29.00 €/ 250g34.80 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-02632
Sumárny vzorec
C10H8O
CAS číslo
135-19-3
EINECS číslo
205-182-7
TYP / Kvalita
čistý / pure
Hlavná zložka
min. 98%
Anglický názov
2-Naphtol
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
  • H332 - Škodlivý pri vdýchnutí.
  • H400 - Vysoko toxický pre vodné organizmy.

Bezpečnostné upozornenia

  • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.