Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Bromid draselný 0,1mol/l (N/10)
odmerný roztok READY-TO-USE

Bromid draselný 0,1mol/l (N/10)
5.80 €/ 1L6.96 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-02831
Sumárny vzorec
KBr
CAS číslo
7758-02-3
EINECS číslo
231-830-3
TYP / Kvalita
odmerný roztok READY-TO-USE
Hlavná zložka
f = 1,000 ± 0,002
Anglický názov
Potassium bromide
Kategórie produktu:
Hotový roztok – „Ready-to-use“
Normanály
Chemikálie

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H315 - Dráždi kožu.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Bezpečnostné upozornenia

  • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.