Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Chloramín T 3H2O
p.a.

Chloramín T 3H2O
14.00 €/ 1kg16.80 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L03193-1KG
Sumárny vzorec
C7H7ClNNaO2S.3H2O
CAS číslo
7080-50-4
EINECS číslo
204-854-7
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 98%
Anglický názov
Chloramine T trihydrate
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky
látky nebezpečné pre zdravie
GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie

Výstražné upozornenia

  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
  • H314 - Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí.
  • H334 - Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.

Bezpečnostné upozornenia

  • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.