Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Chlorid nikelnatý 6H2O
p.a.

Chlorid nikelnatý 6H2O
23.00 €/ 250g27.60 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-01075
Sumárny vzorec
NiCl2.6H2O
CAS číslo
7791-20-0
EINECS číslo
231-743-0
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 97%
Anglický názov
Nickel(II) chloride hexahydrate
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

látky nebezpečné pre životné prostredie
GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie
toxické látky
GHS06 - toxické látky
látky nebezpečné pre zdravie
GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie

Výstražné upozornenia

 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H334 - Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
 • H341 - Podozrenie na genetické poškodenie.
 • H372 - Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
 • H410 - Vysoko toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

 • P201 - Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
 • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P301+310 - PO POŽITÍ: okamžite zavolajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
 • P311 - Volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.