Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Chlorid strontnatý 6H2O
p.a.

Chlorid strontnatý 6H2O
36.00 €/ 250g43.20 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-01904
Sumárny vzorec
SrCl2.6H2O
CAS číslo
10025-70-4
EINECS číslo
233-971-6
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
Strontium chloride hexahydrate
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky

Výstražné upozornenia

  • H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.