Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Chlórnan vápenatý, granulovaný, tech.
(Chlórové vápno)

Chlórnan vápenatý, granulovaný, tech.
210.00 €/ 25kg252.00 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-00124
Sumárny vzorec
Ca(OCl)2
CAS číslo
7778-54-3
EINECS číslo
231-908-7
TYP / Kvalita
(Chlórové vápno)
Hlavná zložka
aktívny chlór min 70%
Anglický názov
Calcium hypochlorite
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Popis produktu

Chlórnan vápenatý sa používa na dezinfekciu bazénovej a pitnej vody. V roztoku môže byť chlórnan vápenatý použitý ako univerzálny dezinfekčný prostriedok, ale kvôli zvyšku vápnika je zvyčajne preferovaný chlórnan sodný 14%. Chlórnan vápenatý sa môže tiež využiť pri halogénformovej reakcii na výrobu chloroformu.

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky
látky nebezpečné pre životné prostredie
GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie
oxidačné látky
GHS03 - oxidačné látky

Výstražné upozornenia

  • H272 - Môže zosilniť požiar; oxidant.
  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
  • H314 - Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí.
  • H400 - Vysoko toxický pre vodné organizmy.

Bezpečnostné upozornenia

  • P220 - Uchovávajte/skladujte mimo odevov/…/horľavých materiálov.
  • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.