Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Cyklohexanol
98%

Cyklohexanol
67.80 €/ 2,5L81.36 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-02579
Sumárny vzorec
C6H12
CAS číslo
108-93-0
EINECS číslo
203-630-6
TYP / Kvalita
98%
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
Cyclohexanol
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
  • H315 - Dráždi kožu.
  • H332 - Škodlivý pri vdýchnutí.
  • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Bezpečnostné upozornenia

  • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.