Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Dibutylamín
98+%

Dibutylamín
23.90 €/ 500ml28.68 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-00260
Sumárny vzorec
[CH3(CH2)3]2NH
CAS číslo
111-92-2
EINECS číslo
203-921-8
TYP / Kvalita
98+%
Hlavná zložka
min. 98%
Anglický názov
Di-n-butylamine
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

horľavé látky
GHS02 - horľavé látky
dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
látky nebezpečné pre životné prostredie
GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie

Výstražné upozornenia

  • H226 - Horľavá kvapalina a pary.
  • H411 - Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

  • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.