Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Dibutylftalát
99% / 99%

Dibutylftalát
159.00 €/ 10kg190.80 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-00993
Sumárny vzorec
C16H22O4
CAS číslo
84-74-2
EINECS číslo
201-55-74
TYP / Kvalita
99% / 99%
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
Dibutyl phtalate
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

látky nebezpečné pre životné prostredie
GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie
látky nebezpečné pre zdravie
GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie

Výstražné upozornenia

  • H400 - Vysoko toxický pre vodné organizmy.

Bezpečnostné upozornenia

  • P201 - Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
  • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P308+313 - PO expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.