Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Dusičnan kademnatý 4H2O
p.a.

Dusičnan kademnatý 4H2O
14.00 €/ 25g16.80 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-00883
Sumárny vzorec
Cd(NO3)2.4H2O
CAS číslo
10022-68-1
EINECS číslo
232-146-8
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
Cadmium(II) nitrate tetrahydrate
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

látky nebezpečné pre životné prostredie
GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie
toxické látky
GHS06 - toxické látky
látky nebezpečné pre zdravie
GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie

Výstražné upozornenia

 • H301 - Toxický pri požití.
 • H330 - Pri vdýchnutí môže spôsobiť smrť.
 • H340 - Môže spôsobiť genetické poškodenie.
 • H350 - Môže vyvolať rakovinu.
 • H372 - Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
 • H410 - Vysoko toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

 • P201 - Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
 • P260 - Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
 • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P284 - Používajte ochranu dýchacích ciest.
 • P301+310 - PO POŽITÍ: okamžite zavolajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
 • P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.