Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Dusičnan ortuťnatý 0,05mol/l (N/10)
odmerný roztok READY-TO-USE

Dusičnan ortuťnatý 0,05mol/l (N/10)
9.20 €/ 1L11.04 € s DPH
Počet ks

Produkt je možné predať len firme/živnostníkovi.
Katalógové číslo
L-02049
Sumárny vzorec
Hg(NO3)2.1/2H2O
CAS číslo
7783-34-8
EINECS číslo
233-152-3
TYP / Kvalita
odmerný roztok READY-TO-USE
Hlavná zložka
f = 1,000 ± 0,002
Anglický názov
Mercury(II) nitrate
Kategórie produktu:
Hotový roztok – „Ready-to-use“
Normanály
Chemikálie

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

látky nebezpečné pre zdravie
GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie

Bezpečnostné upozornenia

  • P260+264+270+271+280 - Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. Po manipulácii starostlivo umyte.... Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.