Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Dvojchroman draselný 1/6mol/l (N/1)
odmerný roztok READY-TO-USE

Dvojchroman draselný 1/6mol/l (N/1)
8.90 €/ 1L10.68 € s DPH
Počet ks

Produkt je možné predať len firme/živnostníkovi.
Katalógové číslo
L-01029
Sumárny vzorec
K2Cr2O7
CAS číslo
7778-50-9
EINECS číslo
231-906-6
TYP / Kvalita
odmerný roztok READY-TO-USE
Hlavná zložka
f = 1,000 ± 0,002
Anglický názov
Potassium bichromate
Kategórie produktu:
Hotový roztok – „Ready-to-use“
Normanály
Chemikálie

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

toxické látky
GHS06 - toxické látky

Bezpečnostné upozornenia

  • P201+202+260+264+270+271+272+280 - Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi. Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia. Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. Po manipulácii starostlivo umyte.... Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.