Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Eriochromcyanin R (C.I.43810)
Indikátor / indicator

Eriochromcyanin R (C.I.43810)
35.00 €/ 25g42.00 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-01328
Sumárny vzorec
C23H15Na3O9S
CAS číslo
3564-18-9
EINECS číslo
222-641-7
TYP / Kvalita
Indikátor / indicator
Anglický názov
Eriochromecyanine, Chromoxane Cyanine R
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H315 - Dráždi kožu.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Bezpečnostné upozornenia

  • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.