Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Fluorid draselný
p.a.

Fluorid draselný
250.00 €/ 25kg300.00 € s DPH
Počet ks

Produkt je možné predať len firme/živnostníkovi.
Katalógové číslo
L-02357
Sumárny vzorec
KF
CAS číslo
7789-23-3
EINECS číslo
232 - 151 - 5
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
Potassium fluoride
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

toxické látky
GHS06 - toxické látky

Výstražné upozornenia

  • H301 - Toxický pri požití.
  • H311 - Jedovatý pri kontakte s pokožkou.
  • H331 - Jedovatý pri vdýchnutí.

Bezpečnostné upozornenia

  • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P301+310 - PO POŽITÍ: okamžite zavolajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
  • P311 - Volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.