Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Formamid 99.5+% (amid kyseliny mravčej)
p.a.

Formamid 99.5+% (amid kyseliny mravčej)
36.70 €/ 1l44.04 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-00158
Sumárny vzorec
HCONH2
CAS číslo
75-12-7
EINECS číslo
200-842-0
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 99,5%
Anglický názov
Formamide
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

látky nebezpečné pre zdravie
GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie

Bezpečnostné upozornenia

  • P201 - Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
  • P308+313 - PO expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.