Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Hexanitrokobaltitan sodný
p.a. / G.R.

Hexanitrokobaltitan sodný
142.00 €/ 250g170.40 € s DPH
Počet ks

Produkt je možné predať len firme/živnostníkovi.
Katalógové číslo
L-03309
Sumárny vzorec
Na3[Co(NO2)6]
CAS číslo
13600-98-1
EINECS číslo
237-077-7
TYP / Kvalita
p.a. / G.R.
Hlavná zložka
min.13,9-15,3% (Co)
Anglický názov
Sodium hexanitrocobaltate(III)
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
látky nebezpečné pre zdravie
GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie
oxidačné látky
GHS03 - oxidačné látky

Výstražné upozornenia

 • H272 - Môže zosilniť požiar; oxidant.
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H334 - Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
 • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
 • H351 - Podozrenie na vyvolanie rakoviny.

Bezpečnostné upozornenia

 • P220 - Uchovávajte/skladujte mimo odevov/…/horľavých materiálov.
 • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P342+311 - Pri ťažkostiach s dýchaním: Volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.