Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Hliník, práškový
99%

Hliník, práškový
8.00 €/ 100g9.60 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L00896-100G
Sumárny vzorec
Al
CAS číslo
7429-90-5
EINECS číslo
231-072-3
TYP / Kvalita
99%
Hlavná zložka
min. 90%
Anglický názov
Aluminum
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

horľavé látky
GHS02 - horľavé látky

Výstražné upozornenia

  • H228 - Horľavá tuhá látka.

Bezpečnostné upozornenia

  • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
  • P240 - Uzemnite/upevnite nádobu a plniace zariadenie.
  • P241 - Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia.
  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P370+378 - V prípade požiaru: Na hasenie použite ....