Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Hydroxid sodný perličkový
technický

Hydroxid sodný perličkový
4.00 €/ 1kg4.80 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
T00014-1KG
Sumárny vzorec
NaOH
CAS číslo
1310-73-2
EINECS číslo
215-185-5
TYP / Kvalita
technický
Hlavná zložka
min. 97%
Anglický názov
Sodium hydroxide
Kategórie produktu:
Praktická chémia

Karta bezpečnostných údajov

Hydroxid sodný perličkový - iné balenia a čistota

Popis produktu

Hydroxid sodný ( synonymá: lúh sodný, E 524) je zásaditá anorganická zlúčenina, ktorá je silne hygroskopická

Používa sa na čistenie sifónov dresov, vaní, umývadiel, sprchových kútov, čistenie odpadových potrubí znečistených prírodnými organickými tukmi.

Spôsoby aplikácie

Postup
Do sifónu nasypeme 50 – 100 g hydroxidu sodného a zalejeme cca 0,5 L vody, a necháme pôsobiť 30 minút. Potom prepláchneme sifón veľkým množstvom vody. V prípade potreby postup opakujeme.

Pre čistenie potrubia znečisteného organickým tukom je potrebné pripraviť si roztok hydroxidu sodného, ktorým potom potrubie prepláchneme.

Bezpečnostné pokyny
Pri používaní hydroxidu sodného je potrebné dodržiavať bezpečnosť pri práci a používať ochranné prostriedky (ochranné rukavice, ochranné okuliare), pretože je to veľmi silná žieravina.
Pri poleptaní pokožky je miesto potrebné okamžite opláchnuť prúdom studenej vody a následne neutralizovať zasiahnuté miesto zriedeným octom alebo roztokom kyseliny citrónovej.
Pri zasiahnutí očí sa len oplachujú tečúcou vodou, nikdy sa neutralizujú. V prípade problémov je nutné vyhľadať lekára.

Výstražné slovo: UN 1823 8 / PGII

Výstražné symboly

korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky

Výstražné upozornenia

  • H314 - Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.