Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

izo-Amylalkohol
p.a. / G.R.

izo-Amylalkohol
20.00 €/ 1l24.00 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-01794
Sumárny vzorec
C5H12O
CAS číslo
123-51-3
EINECS číslo
204-633-5
TYP / Kvalita
p.a. / G.R.
Hlavná zložka
min. 98%
Anglický názov
Isopentyl alcohol, 3-Methylbutan-1-ol
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

horľavé látky
GHS02 - horľavé látky
dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky

Výstražné upozornenia

  • H226 - Horľavá kvapalina a pary.
  • H315 - Dráždi kožu.
  • H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.
  • H332 - Škodlivý pri vdýchnutí.
  • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Bezpečnostné upozornenia

  • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
  • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305+351+338+310 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
  • P370+378 - V prípade požiaru: Na hasenie použite ....