Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Kyselina adipová
p.a.

Kyselina adipová
87.90 €/ 5kg105.48 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-02245
Sumárny vzorec
C6H10O4
CAS číslo
124-04-9
EINECS číslo
204-673-3
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
Adipic acid
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.