Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Kyselina pikrová
min 98% / min 98%

Kyselina pikrová
309.00 €/ 1kg370.80 € s DPH
Počet ks

Produkt je možné predať len firme/živnostníkovi.
Katalógové číslo
L-03389
Sumárny vzorec
C6H3N3O7
CAS číslo
88-89-1
EINECS číslo
201-865-9
TYP / Kvalita
min 98% / min 98%
Hlavná zložka
min. 99,8%
Anglický názov
Picric acid
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

horľavé látky
GHS02 - horľavé látky
toxické látky
GHS06 - toxické látky

Výstražné upozornenia

  • H228 - Horľavá tuhá látka.
  • H301 - Toxický pri požití.
  • H311 - Jedovatý pri kontakte s pokožkou.
  • H332 - Škodlivý pri vdýchnutí.

Bezpečnostné upozornenia

  • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P301+310 - PO POŽITÍ: okamžite zavolajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
  • P312 - Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.