Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Kyselina pikrová
min 98% / min 98%

Kyselina pikrová
309.00 €/ 1kg370.80 € s DPH
Počet ks

Produkt je možné predať len firme/živnostníkovi.
Katalógové číslo
L-03389
Sumárny vzorec
C6H3N3O7
CAS číslo
88-89-1
EINECS číslo
201-865-9
TYP / Kvalita
min 98% / min 98%
Hlavná zložka
min. 98%
Anglický názov
Picric acid
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

horľavé látky
GHS02 - horľavé látky
toxické látky
GHS06 - toxické látky

Výstražné upozornenia

  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.

Bezpečnostné upozornenia

  • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
  • P230 - Uchovávajte zvlhčené…
  • P233 - Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P370+380+375 - V prípade požiaru: priestory evakuujte. Z dôvodu nebezpečenstva výbuchu požiar haste z diaľky.
  • P501 - Zneškodnite obsah/nádobu do...