Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Kyselina sorbová
99%

Kyselina sorbová
288.00 €/ 5kg345.60 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-00737
Sumárny vzorec
C6H8O2
CAS číslo
110-44-1
EINECS číslo
203-768-7
TYP / Kvalita
99%
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
Sorbic acid
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H315 - Dráždi kožu.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Bezpečnostné upozornenia

  • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.