Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Kyselina šťaveľová 0,1 mol/l
odmerný roztok READY-TO-USE

Kyselina šťaveľová 0,1 mol/l
6.00 €/ 1L7.20 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L03542-1L
Sumárny vzorec
HO2CCO2H · 2H2O
CAS číslo
6153-56-6
EINECS číslo
205-634-3
TYP / Kvalita
odmerný roztok READY-TO-USE
Hlavná zložka
f = 1,000 ± 0,002
Anglický názov
Oxalic acid
Kategórie produktu:
Hotový roztok – „Ready-to-use“
Normanály
Chemikálie

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky

Výstražné upozornenia

  • H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.