Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Modrá voda CHLÓRNAN (chlór)

Modrá voda CHLÓRNAN (chlór)
25.00 €/ 20kg30.00 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-00388
Kategórie produktu:
Úprava vody v bazéne
Bazénová chémia

Karta bezpečnostných údajov

Popis produktu

MODRÁ VODA CHLÓR
Vysoko koncentrovaný tekutý dezinfekčný prostriedok na úpravu vody v bazénoch na báze aktívneho chlóru. Obsah aktívnej látky minimálne 12%.
Tento prípravok, ktorý je účinný proti baktériám, plesniam a ktorý odbúrava organické nečistoty, je vhodný tak pre manuálnu úpravu vody ako aj pre úpravu vody automatickými dávkovačmi. Ideálna koncentrácia voľného chlóru vo vode je 0,3-0,5 mg/ l, pričom hodnota pH musí byť v intervale 7,2-7,6.
Prostriedok MODRÁ VODA CHLÓR je vhodný na vysokoúčinnú dezinfekciu podlahy v saunových priestoroch. Drevené časti sa dezinfikujú vlhkou handrou alebo hubkou. Na tieto účely sa používa 1% roztok prípravku v teplej vode. Po použití tohto dezinfekčného prostriedku je potrebné brať do úvahy fakt, že dočasne zanechá v saunovom priestore chlórový zápach, ktorý časom vyprchá.

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky
látky nebezpečné pre životné prostredie
GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie

Výstražné upozornenia

  • H315 - Dráždi kožu.
  • H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.
  • H400 - Vysoko toxický pre vodné organizmy.

Bezpečnostné upozornenia

  • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.