Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Modrá voda OXTERIL (aktívny kyslík)

Modrá voda OXTERIL (aktívny kyslík)
12.00 €/ 5kg14.40 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-03886
Kategórie produktu:
Úprava vody v bazéne
Bazénová chémia

Karta bezpečnostných údajov

Popis produktu

MODRÁ VODA AKTÍVNY KYSLÍK
Tekutý prípravok na báze aktívneho kyslíka, je určený na dezinfekciu bazénovej vody, ktorý zabráni rastu rias.
Pri prvom napustení bazénu sa odporúča jednorazové nadávkovanie 1000 ml prípravku na 10m3 vody. Po takejto úprave dávkujeme 500 ml/ 10 m3 týždenne. Hodnota pH musí byť v intervale 7,0 – 7,4

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky

Výstražné upozornenia

  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
  • H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.