Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Neodisher® LaboClean FLA
silne zásaditý tekutý čistiaci prípravok - strojové umývanie

Neodisher® LaboClean FLA
165.00 €/ 25L198.00 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L02553-25L
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia

Popis produktu

Oblasť použitia
strojné čistenie laboratórneho skla v nemocničných, biologických, mikrobiologických a chemických laboratóriách, čistenie liekoviek a zvieracích klietok

Charakteristika:
- tekutý silne zásaditý čistiaci prípravok s vysokým podielom dispergačných zložiek pre strojové umývanie laboratórneho skla a nástrojov
- zloženie: 5 - 15% polykarboxylátov
- tvrdosť vody max. 3 ° d
- neobsahuje fosfáty, surfaktanty ani oxidačné prísady vhodný pre bežné laboratórne materiály (sklo, nerezová oceľ, keramika, plasty)
- nevhodný na hliník, eloxované povrchy a zliatiny ľahkých kovov


Nemiešať s inými prípravkami
všetky prípravky musia byť následne odstránené účinným oplachom

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky

Výstražné upozornenia

  • H290 - Môže byť korozívna pre kovy.
  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
  • H314 - Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P303+361+353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.