Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Neodisher® LM2
mierne zásaditý tekutý čistiaci prípravok - strojové aj ručné umývanie

Neodisher® LM2
17.00 €/ 1L20.40 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L00201-1L
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia

Popis produktu

Oblasť použitia
ručné a strojné čistenie laboratórneho skla v zdravotníckych a biologických laboratóriách, v priemyselných laboratóriách analýzy vody, vo výskume, v priemysle na spracovanie (výrobu) fosfátov a kovov; vhodný pre použitie v ultrazvukových a ponorných kúpeľoch a v umývačkách pipiet

Charakteristika:
- tekutý zásaditý čistiaci prípravok pre ručné aj strojové čistenie laboratórneho skla
- zloženie: <5% amfolytických tenzidov, neobsahuje fosfáty
- veľmi dobre sa oplachuje a má zníženú penivosť (vďaka veľmi nízkej penivosti je vhodný k predbežnému čisteniu materiálu určeného pre strojné čistenie)
- vhodný pre bežné laboratórne materiály (sklo, nerezová oceľ, keramika, plasty), v prípade ľahkých kovov je nutné ho vopred vyskúšať
- odstraňuje organické zvyšky (krv, bielkoviny), anorganické povlaky, zvyšky potravín, nečistoty s rádioaktívnymi časticami

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H315 - Dráždi kožu.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P302+352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P337+313 - Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.