Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Neodisher® PM5
mierne zásaditý práškový čistiaci prípravok - ručné umývanie

Neodisher® PM5
66.00 €/ 3kg79.20 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-03932
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia

Popis produktu

Oblasť použitia

ručné čistenie laboratórneho skla a chirurgických nástrojov v nemocniciach, zdravotníckych, biologických a potravinárskych laboratóriách a v priemysle

Charakteristika:

- práškový, mierne zásaditý čistiaci prostriedok na použitie v ponorných kúpeľoch
- zloženie: <5% anionaktívnych tenzidov, neionogénnych tenzidov; > 30% fosfátov
- šetrný k pokožke
- veľmi nízke korozívne účinky
- dobre sa oplachuje
- odstraňovanie všetkých druhov nečistôt, napr. organických zvyškov ako sú krv a bielkoviny, zvyškov potravín a anorganických zvyškov
- šetrný k bežným laboratórnym materiálom, vhodný pre ľahké a farebné kovy, pochrómované predmety, nerez a zrkadlá; u eloxovaného hliníka je nutné najprv vyskúšať odolnosť


Len na profesionálne použitie
Nemiešať s inými prípravkami
Použiteľný pri všetkých tvrdostiach vody
Všetky prípravky musia byť následne odstránené účinným oplachom

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H315 - Dráždi kožu.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P302+352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P337+313 - Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
  • P337+313 - Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.