Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

N,N-Dimetylformamid
99,5%

N,N-Dimetylformamid
850.00 €/ 200L1020.00 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L01938-200L
Sumárny vzorec
C3H7NO
CAS číslo
68-12-2
EINECS číslo
200-679-5
TYP / Kvalita
99,5%
Hlavná zložka
min. 99,5%
Anglický názov
N,N -dimethylformamide
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

horľavé látky
GHS02 - horľavé látky
dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
látky nebezpečné pre zdravie
GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie

Výstražné upozornenia

  • H226 - Horľavá kvapalina a pary.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

  • P201 - Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P308+313 - PO expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.