Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

N,N,N´,N´-Tetrametyl-p-fenyléndiamín . 2HCl
98+%

N,N,N´,N´-Tetrametyl-p-fenyléndiamín . 2HCl
310.00 €/ 50g372.00 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L01508-50G
Sumárny vzorec
C6H4[N(CH3)2]2·2HC
CAS číslo
637-01-4
EINECS číslo
211-274-8
TYP / Kvalita
98+%
Hlavná zložka
98+%
Anglický názov
N,N,N′,N′-Tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H315 - Dráždi kožu.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.