Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Octan kademnatý dihydrát
p.a. / G.R.

Octan kademnatý dihydrát
11.00 €/ 100g13.20 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-01009
Sumárny vzorec
C4H6CdO4.2H2O
CAS číslo
5743-04-4
EINECS číslo
208-853-2
TYP / Kvalita
p.a. / G.R.
Hlavná zložka
min. 98%
Anglický názov
Cadmium acetate dihydrate
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
látky nebezpečné pre životné prostredie
GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie

Výstražné upozornenia

  • H410 - Vysoko toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

  • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P501 - Zneškodnite obsah/nádobu do...