Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Octan meďnatý monohydrát
p.a. / G.R.

Octan meďnatý monohydrát
76.90 €/ 1kg92.28 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-00840
Sumárny vzorec
C4H6O4Cu.H2O
CAS číslo
6046-93-1
EINECS číslo
205-553-3
TYP / Kvalita
p.a. / G.R.
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
Copper(II) acetate monohydrate
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
látky nebezpečné pre životné prostredie
GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie

Výstražné upozornenia

  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
  • H315 - Dráždi kožu.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
  • H400 - Vysoko toxický pre vodné organizmy.

Bezpečnostné upozornenia

  • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.