Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Pyrofosforečnan sodný 10H2O
extra pure, SLR

Pyrofosforečnan sodný 10H2O
284.00 €/ 5kg340.80 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L00373-5KG
Sumárny vzorec
Na4P2O7.10 H2O
CAS číslo
13472-36-1
EINECS číslo
231-767-1
TYP / Kvalita
extra pure, SLR
Hlavná zložka
min. 99,0-102,0%
Anglický názov
Sodium pyrophosphate decahydrate
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H315 - Dráždi kožu.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Bezpečnostné upozornenia

  • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.