Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

ROTONEX 311

ROTONEX 311
6.80 €/ 1l8.16 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-01194
Hlavná zložka
Odstráňovanie vápenatých usadenín a hrdze.
Kategórie produktu:
Čistenie bazénu
Bazénová chémia
Praktická chémia

Popis produktu

Prípravok vyrobený na báze anorganických kyselín a iónových tenzidov. Neobsahuje kyselinu chlorovodíkovú ani kyselinu sírovú. Je určený na odstránenie vápenatých usadenín a hrdze. Obsahuje účinné inhibítory, ktoré chránia kovy.

Používa sa na čistenie mosadzných, medených, chrómových armatúr, oceľových častí. Odporúčané riedenie je 1:5.
Na odstraňovanie hrdze a minerálnych usadenín z kamenných, umelohmotných a eternitových predmetov sa riedi 1:8 až 1:10. Pri silnejších vrstvách je potrebné nanášanie viackrát opakovať a potom opláchnuť prúdom čistej vody.

Aplikácia sa odporúča handrou, štetcom alebo drsnou špongiou a nechá sa pôsobiť, poprípade ho necháme účinkovať v uzavretom systéme. Prípravok v príslušnej koncentrácii môžeme nechať pôsobiť opakovane.

Bezpečnostné pokyny – zamedziť styku prípravku s pokožkou a očami, ak by nastal je zasiahnuté miesto potrebné opláchnuť prúdom vody (min 15min).

Výstražné slovo: UN 1805 8 / PGIII

Výstražné symboly

korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky

Výstražné upozornenia

  • H314 - Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.