Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Roztok Giemsa-Romanowski
p.a.

Roztok Giemsa-Romanowski
29.60 €/ 1l35.52 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-00054
Anglický názov
Giemsa stain, modified
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

horľavé látky
GHS02 - horľavé látky
toxické látky
GHS06 - toxické látky
látky nebezpečné pre zdravie
GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie

Výstražné upozornenia

  • H225 - Vysoko horľavá kvapalina a pary.
  • H370 - Spôsobuje poškodenie orgánov.

Bezpečnostné upozornenia

  • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
  • P260 - Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.