Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Roztok Kowacz
p.a. / G.R.

Roztok Kowacz
55.00 €/ 1l66.00 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-00875
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

horľavé látky
GHS02 - horľavé látky
dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky

Výstražné upozornenia

 • H226 - Horľavá kvapalina a pary.
 • H290 - Môže byť korozívna pre kovy.
 • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.
 • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
 • H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Bezpečnostné upozornenia

 • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P302+352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
 • P304+340 - PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie.
 • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P313 - Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.