Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Roztok Temesvary
p.a.

Roztok Temesvary
39.20 €/ 1l47.04 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-00359
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

horľavé látky
GHS02 - horľavé látky
dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
látky nebezpečné pre zdravie
GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie

Výstražné upozornenia

  • H225 - Vysoko horľavá kvapalina a pary.
  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
  • H371 - Môže spôsobiť poškodenie orgánov.

Bezpečnostné upozornenia

  • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
  • P260 - Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.