Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

SLOW DISSOLVING TABLET (20g tabletky, 1bal = 800g)

SLOW DISSOLVING TABLET (20g tabletky, 1bal = 800g)
8.25 €/ 1bal9.90 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-02620
Kategórie produktu:
Úprava vody v bazéne
Bazénová chémia

Popis produktu

POMALY ROZPÚŠŤAJÚCA SA TABLETKA ( SLOW DISSOLVING TABLET )
Tabletky stabilizovaného chlóru, ktoré sa pomaly rozpúšťajú za účelom dezinfekcie vody v bazéne. Nemení pH vody.SLOW DISSOLVING TABLET sa vkladajú do plaváka na chórové tablety. Tieto tabletky sa pomaly rozpúšťajú čím zabezpečujú potrebnú hladinu chlóru v bazéne, pričom je ideálne ak je cirkulácia vody v bazéne zabezpečená čerpadlom.

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné upozornenia

  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H410 - Vysoko toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

  • P220 - Uchovávajte/skladujte mimo odevov/…/horľavých materiálov.
  • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.