Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Sodík kovový (v minerálnom oleji)
p.a.

Sodík kovový (v minerálnom oleji)
16.00 €/ 50g19.20 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-00673
Sumárny vzorec
Na
CAS číslo
7440-23-5
EINECS číslo
231-132-9
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 99.9%
Anglický názov
Sodium cubes
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

horľavé látky
GHS02 - horľavé látky
korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky

Výstražné upozornenia

  • H315 - Dráždi kožu.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Bezpečnostné upozornenia

  • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.