Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Sulfid sodný 9H2O
pre foto

Sulfid sodný 9H2O
28.00 €/ 250g33.60 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L01527-250G
Sumárny vzorec
Na2S.9H2O
CAS číslo
1313-84-4
EINECS číslo
215-211-5
TYP / Kvalita
pre foto
Hlavná zložka
min. 97,5%
Anglický názov
Sodium sulfide nonahydrate
Kategórie produktu:
Foto chémia

Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: UN 1849 8 / PGII

Výstražné symboly

korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky
látky nebezpečné pre životné prostredie
GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie
toxické látky
GHS06 - toxické látky

Výstražné upozornenia

  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
  • H311 - Jedovatý pri kontakte s pokožkou.
  • H314 - Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí.
  • H400 - Vysoko toxický pre vodné organizmy.

Bezpečnostné upozornenia

  • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.