Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Sulfid sodný x H2O 60-64%
extra pure šupinkový /extra pure flakes

27.70 €/ 250g33.24 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-02776
Sumárny vzorec
Na2S.xH2O
CAS číslo
27610-45-3
EINECS číslo
215-211-5
TYP / Kvalita
extra pure šupinkový /extra pure flakes
Hlavná zložka
min 60%
Anglický názov
Sodium sulfide hydrate
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Karta bezpečnostných údajov

Popis produktu

Nukleofilné a redukčné činidlo odvodené od H2S.
Činidlo na syntézu tiolov, tioéterov a acyklických sulfidov, di- a polysulfidov, redukuje aromatické nitrozlúčeniny na amíny, redukuje sulfoxidy na sulfidy.

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky
látky nebezpečné pre životné prostredie
GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie
toxické látky
GHS06 - toxické látky

Výstražné upozornenia

  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
  • H311 - Jedovatý pri kontakte s pokožkou.
  • H314 - Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí.
  • H400 - Vysoko toxický pre vodné organizmy.

Bezpečnostné upozornenia

  • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.